سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدباقر فرقانی اوزرودی – کارشناسان ارشد تربیت بدنی
حمیدرضا فتاحی طبری –

چکیده:

جو حاکم در محیطهای آموزشگاهی و حمایت اجتماعی از سوی دوستان و خانواده بعنوان تعیین کننده هایمهم سطح فعالیت بدنی به شمار میرود. در این راستا، هدف تحقیق حاضر به تعیین تفاوت های جنسی در ادراکحمایتهای محیطی و اجتماعی برای مشارکت رده سنی دانش آموزان مقطع متوسطه در فعالیت های بدنیاختصاص یافته است. به این منظور، در قالب یک تحقیق علّی مقایسه ای، ۷۵۵ دانش آموز ) ۱۸۱ دختر با سن ۰/۹۸±۱۶/۳۲ سال و ۱۳۸ پسر با سن ۱/۰۲±۱۵/۹۷ سال آموزش و پرورش شهر بابل ) ۸ دبیرستان دخترانه و۶دبیرستان پسرانه( در سال تحصیلی ۹۰-۸۹با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب شده و پرسشنامههای اطلاعات فردی، مقیاس جو ادراک شده مدرسه برای فعالیت بدنی )بیمبام و همکاران ، ۱۵۵۰ ( ومقیاس حمایت اجتماعی برای فعالیت بدنی )گریسر و همکاران، ۱۵۵۶ ( را تکمیل کردند. از تحلیل واریانس چند متغیره و متعاقب آن از تحلیل واریانس یک سویه در سطح معنیداری ۰/۰۵برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که جنسیت تأثیر معنیداری بر ادراک دانشآموزان مقطع متوسطه از حمایت محیطی معلمان ندارد p<005 اما در خصوص حمایت محیطی همسالان، دانشآموزان پسر بطور معنیداری ادراک بالاتری از حمایت محیطی همسالانشان داشتند