سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نجمه روشن ضمیر – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
سید حسین میر دهقان – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده:

تأثیرات پوشش کیتوسان بر کنترل بیماریهای قارچی روی آریلهای انار و همچنین حفظ کیفیت آنها آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار بررسی شدند. بدین منظور آریلهای انار در محلول کیتوسان به مدت ۵ دقیقه غوطه ور شدند و بعد از بسته بندی در سردخانه طی مدت سه هفته نگهداری شدند. نتایج نشان داد که تیمار کیتوسان به طور معنیداری بیماریهای قارچی را کاهش داد و همزمان pH را به طور معنیداری افزایش داد اما هیچ گونه تأثیر معنیداری روی میوه های تیمار شده و شاهد از لحاظ میزان مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون و میزان آنتوسیانین نداشت. در کل میوههای تیمار شده با کیتوسان بهترین ظاهر از نظر کیفیت و آلودگیهای قارچی را نشان دادند.