سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مسعود زاده باقری – استادیار، گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلام
آنیتا نماینده – استادیار، گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلام
محمدرضا صولتی – کارشناس آزمایشگاه دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیر
شورانگیز جوانمردی – محقق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

میخک (Dianthus caryophyllus) در بسیاری از کشورها، یکی از رایجترین گلهای بریدنی و دارای اهمیت زیاد اقتصادی در صنعت گلکاری است. به کمک برخی مواد میتوان ماندگاری گلهای بریدنی را افزایش داد. این پژوهش با هدف مطالعه اثر برخی محلولهای شیمیایی در زمان پس از برداشت گلهای بریدنی میخک Dianthus(caryophyllus L., cv.Yellow Candy) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی (فاکتورA تیمارهای شیمیایی شامل شاهد، ساکاروز۵%،۸هیدروکسی کوئنین با غلظت ۳۵۰و۵۰۰میلی گرم برلیترسالسیلیک اسید با غلظت ۳۰۰ و ۵۰۰ میلیگرم بر لیتر، استات کلسیم با غلظت ۲ و ۳ میلیمولار بر لیتر و فاکتور Bمدت زمان اعمال تیمار شامل هفت ساعت، ۱۴ ساعت، ۲۱ ساعت و پیوسته) در سه تکرار انجام گردید و صفات عمر گلجایی، وزن تر، جذب آب و کیفیت ظاهری بررسی شد. تجزیههای آماری با استفاده از نرمافزارSASانجام شد. نتایج جزیه واریانس نشان داد که محلولهای شیمیایی تأثیر معنی داری بر صفات مورد بررسی داشتند (در سطح ۱% اثرزمان محلولدهی نیز بر صفات مورد بررسی (به جز صفت جذب آب) معنیدار بود (در سطح ۱%اثر متقابل نوع محلول و زمان محلولدهی برای تمامی صفات معنیدار بود (در سطح ۱% نتایج مقایسه میانگین نشان میدهد که تیمار استات کلسیم-۱ mmol L- بر صفت عمر گلجایی، تیمار ۸- هیدروکسی کوئنین سیترات (۵۰۰ mg(L-1 بر صفت وزن تر و کیفیت ظاهری و تیمار -۸ هیدروکسی کوئنین سیترات۳۵۰MGL-1 بر صفت جذب آب بیشترین تأثیر را داشتهاند. اسید سالیسیلیک نیز اثرات سودمندی در افزایش کیفیت گل شاخه بریدنی میخک نشان داد. تیمار نبضی (pulsing)7 ساعت محلولدهی، بیشترین تأثیر را روی اغلب صفات بررسی شده داشت. به طور کلی نقش استاتکلسیم در بهبود کیفیت گلهای بریده میخک، به دلیل به تأخیر انداختن و غیر فعال کردن برخی فرآیندهای تخریبی و فیزیولوژیکی توسط کلسیم است. همچنین ماده۸HQC-به دلیل خاصیت ضد میکروبی که دارداز تجمع میکروارگانیسمها در آوندها جلوگیری میکند و مانع بسته شدن آوندها میشود.