سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرضیه هادیان دلجو – گروه علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
حسن ساریخانی – گروه علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
محمود اثنی عشری – گروه علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
داوود بخشی – گروه علوم باغبانی، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده:

اثر تیمار اسید سالیسیلیک (SA) در غلظت های مختلف در دو مرحله زمانی قبل و پس از برداشت روی ویژگی های آنتی اکسیدانی سیب رقم رد دلیشز شامل محتوای فنل کل، محتوای آنتوسیانین و ظرفیت آنتی اکسیدانی، طی انبار خنک بررسی شد. در مرحله قبل از برداشت در زمان تغییر رنگ از سبز به قرمز SA در ۴ غلظت شاهد (صفر)، ۱ و ۲ و ۴ میلی مول در لیتر روی شاخساره، برگ ها و میوه ها محلول پاشی شد. در مرحله دوم میوه ها براساس شاخص بلوغ برداشت و در همان غلظت های مذکور به مدت ۳ دقیقه در محلول SA غوطه ور گردیدند. پس از خشک شدن و بسته بندی به مدت ۷ ماه در دمای صفر با تغییرات ۱± درجه سانتی گراد نگهداری شدند. نتایج نشان داد که کاربرد SA طی انبار خنک منجر به حفظ کیفیت سیب برای مدت زمان طولانی شد. در مدت انبارداری میزان فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی به صورت قابل توجهی افزایش یافتند. به علاوه، محتوای فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی در سیب های تیمار شده با SA طی انبارداری بالاتر بود. همچنین کاربرد پس از برداشت و غلظت ۲ میلی مولار SA سبب تجمع بیشتر فنل کل گردید. کاربرد SA در پس از برداشت و غلظت ۲ میلی مولار در اوایل انبارداری منجر به ایجاد بیشترین ظرفیت آنتی اکسیدانی گردید، اما در انتهای انبارداری بیشترین ظرفیت آنتی اکسیدانی مربوط به زمان قبل از برداشت و غلظت های ۲ و ۴ میلی مولار و زمان پس از برداشت با غلظت ۱ میلی مولار بود و کمترین ظرفیت آنتی اکسیدانی در میوه های شاهد مشاهده شد. کمترین محتوای آنتوسیانین در میوه های تیمار شده مشاهده شد و با افزایش غلظت SA محتوای آنتوسیانین به طور قابل توجهی کاهش یافت. به طور کلی، نتایج پژوهش حاضر پتانسیل کاربرد SA را در افزایش عمر انباری و حفظ کیفیت سیب نشان داد.