سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سونیا سیفی – عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
اکبر کارگربیده – عضو هیأت علمی بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

مقایسه عملکرد عناصر ریز مغزی و همچنین تاثیر آنها بر روی کاهش جمعیت نماتد سیستی غلات در آزمایشی با ۱۲ تیمار کودی شامل: ۱/۰ گرم اوره، ۲/۰ گرم سولفات پتاسیم، ۱/۰ گرم سوپر فسفات، ۱/۰ گرم سولفات روی، ۱/۰ گرم اوره+۱/۰ گرم سولفات روی، ۱/۰ گرم اوره+۱/۰ گرم سوپر فسفات، ۱/۰ گرم اوره+۲/۰ گرم سولفات پتاسیم، ۱/۰ گرم سوپر فسفات+۲/۰ گرم سولفات پتاسیم، ۱/۰ گرم سولفات روی+۱/۰ گرم سوپر فسفات و تلفیقی از تمامی تیمارهای کودی با محاسبه حد بحرانی کود در سطح مزرعه بر اساس تجزیه شیمیایی و فیزیکی خاک در سه تکرار و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در شرایط گلخانه طراحی گردید. تجزیه آماری نشان داد که تیمارها در این آزمایش نسبت به یکدیگر و شاهد اثر معنی‌دار داشته‌اند، بطوریکه کمترین آلودگی با شمارش متوسط تعداد سیست در ۱۰۰ گرم خاک و تعداد تخم و لارو سن دو در گرم خاک در تیمارهای اوره، اوره+سوپر فسفات، سوپر فسفات+سولفات روی و تلفیقی از تمامی تیمارهای کودی به ترتیب با میانگین جمعیت ۳۲/۰، ۴۴/۰، ۰۱/۱، ۱/۱ در مقایسه با شاهد۷/۶عدد تخم در هر گرم خاک بود. علاوه بر این اوره در افزایش عملکرد دانه (تعداد دانه در خوشه و وزن هزاردانه) و تیمار سولفات پتاسیم بیشترین تاثیر را بر افزایش عملکرد کاه و کلش نشان دادند.