سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن جان محمدی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
ناصر صباغ نیا – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
وحیده صابریان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه مراغه

چکیده:

کمبود آب در کشور و استفاده از آبهای نامتعارف نظیر پسابهای شهری و صنعتی برای آبیاری گیاهان زراعی موجب تجمع فلزات سنگین در این خاکها می شود. کادمیوم یکی از عناصر سمی و پایدار در محیط محسوب می گردد. افزای غلظت این عنصر در خاک می تواند رشد گیاه و خصوصا مراحل جوانه زنی و رشد گیاهچه را به طور نامطلوب تحت تأثیر قرار دهد. کنگر یکی از منابع مهم علوفه و از معروف ترین گیاهان دارویی در نواحی بیابانی و کوهستانی ایران به شمار می آید و همچنین بعنوان یک تجمع دهنده فلزات سنگین می توان از آن برای اصلاح خاک های آلوده استفاده نمود. در بررسی اثر تیمارهای پی از کاشت بذور )شاهد، اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ( بر روی جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه کنکر تحت غلظت مختلف کادمیوم مورد مطالعه قرار گرفت. نتای نشان داد که با افزای غلظت کادمیوم تا ۲۰۰ میلی گرم در لیتر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، شاخص جوانه زنی و شاخص بنیه گیاهچه به ترتیب در مقایسه با شاهد ۷۴،۴۳،۸۵،۹۷ درصد کاه یافتند و در مقایسه با شاهد موجب افزای وزن تر گیاهچه، درصد جوانه زنی و همچنین شاخص جوانه زنی به ترتیب ۴۲،۱۳،۲۴ درصد افزای یافتند.این بررسی نشان داد که هیدروپرایمینگ می تواند بعنوان یک راهکار آسان، ارزان و کارآمد در تقویت بذر تحت تن فلز سنگین کادمیوم مورد استفاده قرار گیرد.