سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
نسیم بقایی – کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه شاهد، بخش تحقیقات موسسه تحقیقات و تولید ص

چکیده:

امروزه یکی از مشکلاتی که در ارتباط با مصرف زیاد کودها مطرح می باشد، مسائل زیست محیطی است. محققین سع ی دارند تامصرف کودهای شیمیایی را پایی بیاورند و از جایگزی های طبی ی مثل کودهای حیوانی در امر تغذیه گیاه استفاده کنند . لیکنای کودها نیز اثرات منفی خاص خود را داشته و کشاورزان را بی نیاز از مصرف کودهای شیمیایی نمی کنند. در این میان نانو کودها از منابع ارزان، در دسترس، زود اثر و مفید می باشند که اثرات زیستی کمتری را متحمل می کنند. در این راستا، در اینپژوهش تاثیرات کلات آه در شرایط تنش شوری بر رنگدانه های گیاه گل گاوزبان بررسیی شید. تیمارهای مورد مطال عه شاملشوری در پنج سطح )شاهد بیدون تینش، ds/m ،۹ ds/m ،۸ ds/m 12 و ds/m 18 ( و کلات آهن در چهار سطح ) ppm 1 آهن سوکستری ، ppm ،۱ ppm 3 و ppm 6 نانوکلات آه خضرا( بودند. اعمال نانوکلات در شرایط بدون و یا در حضور یون های نمک در سطح م نی داری ۷۰۷۱ موثر بود. تاثیر ای افزایش بر بهبود میزان کلروفیل ها بیش از کارتنوئید نشان داده شد