سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لیلا یاری – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
عباس زارعیان – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
بیتا اسکویی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
مریم دیوسالار – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر تیمارهای شوری کلر ید سدیم (NaCl) بر جوانه زنی و رشد گیاهچهه گندم رقم پیشتاز، آزمایشی بصورت طرح کاملا تصادفی و با چهار تکرار در آزمایشگاه بذر مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج اجرا گردید . غلظت های شوری مورد آزمایش شامل کلرید سدیم (NaCl) 0/5 و ۱ و ۱/۵ و ۲ درصد بودند، بعلاوه آب مقطر نیز به عنوان تیمار شاهد مورد استفاده قرار گرفت . اثر تیمارهای شوری بر صفات مورد نظر،طول ساقه چه، درصد جوانه زنی و وزن خشک در سطح ۱% درصد معنی دار شد، همچنین تیمارهای شوری بر طول گیاهچه در سطح ۵% تفاوت معنی داری را نشان دادند.بیشترین درصد جوانه زنی در شاهد(آب مقطر) با میانگین ۹۸ درصد مشاهده گردید و کمترین در شوری ۲% با میانگین ۹۳/۷۵ درصد مشاهده گردید. بیشترین طول ساقه چه نیز در شاهد(آب مقطر) با میانگین ۱۰/۲۹ سانتیمتر مشاهده و کمترین در تیمار شوری ۲ درصد با میانگین ۷/۷۶ سانتیمتر مشاهده گردید ، که ۲۴/۵۸ درصد نسبت به شاهد کاهش در رشد طولی ساقه چه مشاهده گردید. سایر تیمارهای شوری نیز در مقایسه با شاهد، باعث کاهش در رشد طولی ساقه چه گردیدند. بیشترین طول گیاهچه در شاهد(آب مقطر) مشاهده گردید و کمترین طول گیاهچهه در شوری ۲% مشاهده گردید. کلیه غلظت های شوری باعث کاهش در طول گیاهچه گردیدند. بیشترین وزن خشک در شوری ۲% با میانگین ۱/۲۵ گرم و کمترین وزن خشک در تیمار شاهد(کنترل) مشاهده گردید .نتیجه اینکه تیمارهای شوری با غلظت پایین (۰/۵% و ۱% و ۱/۵% (NaCl) تاثیر منقی بر جوانه زنی گندم رقم پیشتاز نداشته و می توان جهت آبیاری اولیه استفاده نمود و دیگر اینکه با افزایش غلظت شوری تجمع ماده خشک در گیاهچه رقم مورد آزمایش افزایش یافت، بطوریکه حداکثر آن در شوری ۲% بدست آمد و این بیانگر مکانیسم مقاومتی این رقم در این مرحله رشدی می باشد.