سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

غلامرضا وطن پرست – گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
سید حسین میر دهقان – گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
حمید رضا کریمی – گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
محمد رضا وطیفه شتاس – مرکز تحقیقات کشاورزی یزد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات اسید سالیسیلیک، متیل جاسمونات و سولفات پتاسیم بر روی رنگیزه های گیاهی و پارامتر Fv/Fm و شاخص spad بر روی گیاه انار رقم’ملس یزدی‘ آزمایشی به اجرا درآمد. ۱۰ تیمار شامل اسید سالیسیلیک (۰/۳ و ۰/۶ و ۰/۹ میلی مولار)، متیل جاسمونات در (۰/۵ و ۱ و ۲ میلی مولار)، سولفات پتاسیم (۰/۵ و ۱ و ۱/۵ درصد) متیل جاسمونات در صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام گرفت. نتایج نشان داد که تیمار سولفات پتاسیم بهترین تیمار بود و باعث افزایش در میزان کلروفیل کل، کارتنوئید و شاخص spad گردید و بیشترین میزان Fv/Fm در تیمار سولفات پتاسیم ۱/۵ درصد مشاهده گردید که اختلاف معنی داری در مقایسه با شاهد و دیگر تیمارها داشت.