سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سعیده مددی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
سعید زهتاب سلماسی – استاد دانشگاه تبریز
کاظم قاسمی گلعذانی – استاد دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بررسی اثر تیمارهای آبیاری و کود نیتروزنی بر درصد اسانس و عملکرد اسانس گیاه شوید، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام شد. طرح آماری مورد استفاده اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بود. فاکتور اصلی شامل سطوح آبی در سه سطح ( ۷۰ و ۱۰۰ و ۱۳۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و فاکتور فرعی شامل چهار سطح کود نیتروژنی (۰ و ۴۰ و ۸۰ و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار ) انتخاب شد. نتایج نشان داد که تیمارهای آبیاری تأثیر معنی داری بر درصد اسانس داشت و از نظر عملکرد اسانس، تنش خشکی و کود نیتروژنی تأثیر معنی داری نداشتند.