سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شیرین رضوانی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سابق، مدرس فعلی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کش
عبدالله حاتم زاده – دانشیار دانشکده کشاورزی گیلان
معظم حسن پور اصیل – دانشیار دانشکده کشاورزی گیلان

چکیده:

زرد شدن زود هنگام برگ در گلهای شاخه بریده آلسترومریا قبل از ریزش گلبرگها مهمترین عامل محدود کننده طول عمر نگهداری این گلها می باشد. در این پژوهش تأثیر افزودن تنظیم کننده های رشد گیاهی به محلولهای نگهدارنده گلهای شاخه بریده آلسترومریا رقم ’ست پوینت‘ به منظور افزایش طول عمر گل و برگ مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور تیمارهای ترکیبی شامل تنظیم کننده های رشد گیاهی (تیدیازورون و بنزیل آدنین)، ساکارز، هیدروکسی کوئینولین سولفات و اسید سیتریک به نسبت های مختلف در دمای ۲۲ درجه سانتی گراد مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین طول عمر گل و برگ، میزان کلروفیل و جذب آب و بیشترین وزن تر و میزان مواد جامد محلول مربوط به تیمار ( ۱۰ میکرومولار تیدیازورون + ۳ درصد ساکارز + ۱۵۰ میلی گرم در لیتر اسید سیتریک + ۲۰۰ میلی گرم در لیتر هیدروکسی کوئینولین سولفات) بود.