سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی اکبر گل افشانی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف -دانشکده مهندسی عمران
حسین ابراهیمیان – دکتری تخصصی رشته مهندسی عمران (سازه) – دانشگاه صنعتی شریف -دانشکده مهند
سحر شکوهی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران (زلزله) – دانشگاه صنعتی شریف – دانشک

چکیده:

در این تحقیق تحلیل نیاز لرزهای احتمالاتی سکوهای دریایی در ناحیه خلیج فارس با توجه به میانگین فرکانس سالیانه مورد بررسی قرار گرفته است. این روش اطلاعات خطر حرکت زمین خاص ساختگاه را با پاسخ سازهای مورد نظر ترکیب میکند. بر این اساس، در این مطالعه از یکالگوریتم محاسباتی سریع و از لحاظ تئوری سازگار به منظور انتخاب رکورد حرکت زمین مبتنی بر هماهنگی با میانگین و واریانس طیف پاسخهدف استفاده شده است. طیف هدف مورد استفاده در این تحقیق توزیع دقیق و تقریبی طیف شرطی میباشد . از سوی دیگر، طیف شرطی مرتبط، مشروط بر میانگین هندسی شتاب طیفی در یک محدوده مشخص پریود به جای شتاب طیفی هدف در یک پریود معین می باشد . بنابراین، جوانب مثبت و منفی پارامتر اندازهگیری شدت شرطی مطرح شده در برابر نمونه شرطی متعارف و همچنین توزیع دقیق و تقریبی طیفشرطی هدف، از طریق برآورد احتمال فروریزش و خطر جابجایی نسبی با یکدیگر مقایسه شدهاند. تمامی تحلیلهای فوق در غالب یک سکوی دریایی واقعی از نوع جاکت که در میدان پارس جنوبی واقع شده مورد بررسی قرار گرفته است.