سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی رزمی – دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، گروه گیاهپزشکی، صندوق پستی ۱۶۵
یونس کریم پور –
محمدحسن صفرعلیزاده –
شهرام آرمیده –

چکیده:

اکوسیستمها بواسطه فعالیتهای بشری از جمله کشاورزی به شدت تغییر یافتهاند. انقراض گسترده گونههای گیاهی وجانوری در نتیجه تخریب، تهی کردن یا مختل نمودن زیستبومهای طبیعی بواسطه صنعت، کشاورزی و شهرسازی بطور فزایندهای رخ میدهد. در این مقاله سعی بر آن شده تا تأثیر کشاورزی روی تنوع زیستی دشمنان طبیعی کنترل کننده جمعیت پروانه سفیده بزرگ کلمPieris brassicae (L.)، بررسی گردد. بدین منظور از مزارع مختلف کلم و نیز از روی میزبان- های وحشی این آفت در طبیعت نمونهبرداریهایی از مراحل مختلف زیستی صورت گرفت. نمونهها در شرایط آزمایشگاهیبا دمای۲۳±۱ رطوبت نسبی۴۰±۵و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی، به منظور استخراج پارازیتوئیدهای آن نگهداری شدند. نتایج حاصل از نمونهبرداریها نشان داد که میزان پارازیتیسم در نمونههای مزارع ۱۶/۹۳ و در نمونههای جمعآوری شده از میزبانهای وحشی آفت در طبیعت ۴۳/۲۵ درصد می باشد