سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آزیتا بقال زاده کوچه باغی – دانشجوی کارشناسی ارشد میوهکاری، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
فریبرز زارع نهندی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
رحیم نقشی بند حسنی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
شبنم فخیم رضایی – دانشجوی دکتری میوهکاریدانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور تعیین اثر تنظیم کننده های رشد GA3 و CPPU روی برخی خصوصیات کیفی و کمی انگور سلطانین، در آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی، از سه غلظت CPPU و GA3 به صورت محلول پاشی روی میوه های تازه تشکیل شده استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که تأثیر تیمار جیبرلین بر کاهش درصد مواد جامد محلول، در مقایسه با تأثیر تیمار CPPU محسوس تر بوده است. در تمام خصوصیات کمیت مورد ارزیابی، بالاترین مقادیر، با استفاده از بیشترین غلظت های CPPU و(۱۵ میلی گرم در لیتر) و GA3 (در غلظت ۴۰+۱۵ میلی گرم در لیتر، به استثناء قطر و جرم حبه) دیده شد.