سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامرضا وطن پرست – گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
سیدحسین میردهقان –
حمیدرضا کریمی –
محمدرضا وظیفه شناس – مرکز تحقیقات کشاورزی یزد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات اسید سالیسیلیک، متیل جاسمونات و سولفات پتاسیم بر روی رنگ پوست و آریل میوه انار رقم ‘ملس یزدی’ آزمایشی با ۱۰ تیمار و ۴ تکرار به اجرا درآمد. تیمارها شامل اسیدسالیسیلیک ۰/۳ ۰/۶ ۰/۹میلی مولار)، متیل جاسمونات ۰/۵ ۱و ۲ میل یمولار) و سولفات پتاسیم ۰/۵ ۱ ۱/۵ درصد) بودند، که قبل از برداشت اسپری شده بودند. میوه ها به مدت ۷۵ روز دردمای ۱± ۴ درجه سانتی گراد قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تیمار ۰/۳میلی مولار اسید سالیسیلیک شاخ صهای Chroma و a* را به طور معنی داری در پوست افزایش میدهد. تیمار ۰۶میلی مولار اسید سالیسیلیک نیز سبب افزایش شاخصb*شده که این افزایش در مقاسیه با غلظت های ۰/۹میلی مولار اسید سالیسیلیک و ۱ و ۲ میلی مولار متیل جاسمونات معن یدار بود، اما اختلاف آ نها با شاهد معنی داری نیست. رنگ درونی پوست نیز بر اثر تیمارهای گوناگون تغییر کرده بود و کمترین میزان رنگHue angle و a در تیمار۰/۵ میل یمولار متیل جاسمونات و بالاترین میزان رنگChroma در تیمارهای ۰/۹میلی مولار اسید سالیسیلیک ۰/۵ و ۱ میلی مولار متیل جاسمونات و ۱/۵ درصد سولفات پتاسیم به دست آمده بود که دارای اختلاف معنی داری با شاهد بودند. تیمارها به طور معنی داری رنگ آریل را تحت تأثیر قرار ندادند