سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آزیتا بقال زاده کوچه باغی – دانشجوی کارشناسی ارشد
فریبرز زارع نهندی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز
رحیم نقشی بندحسنی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور تعیین اثر تنظیم کننده رشد CPPU روی کیفیت کشمش تهیه شده از انگور سلطانین (Vitis vinifera L.)، تأثیر سه غلظت CPPU (0، ۵/۷ و ۱۵ میلی گرم در لیتر) بر طول، قطر، جرم، حجم و چگالی حبه های انگور، در آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار در یک باغ تجاری در منطقه بناب واقع در استان آذربایجان شرقی بررسی شد. تیمارها در مرحله میوه بندی (قطر حبه ها حدود ۵-۴ میلی متر) و به صورت محلول پاشی روی خوشه های مورد نظر تا مرحله ی آب چکان استفاده شد. میوه ها پس از مرحله ی رسیدگی کامل برداشت شده و به روش تیزابی خشک شدند و برای مطالعه به آزمایشگاه منتقل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که اثر CPPU بر طول، قطر، جرم، حجم حبه ها از لحاظ آماری معنی دار است. بالاترین طول، قطر، جرم و حجم در غلظت ۱۵ میلی گرم در لیتر به دست آمد.