سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید محمد جواد افضلی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
نعیم لویمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

به منظور تعیین تاثیر تنظیمات مختلف بر میزان تلفات دانه برداشت ذرت، یک پروژه تحقیقاتی در سال زراعی ۱۳۸۸ در شهرستانهای مختلف استان خوزستان انجام گردید. روش اجرای تحقیق از نوع پیماشی و اجرای آن به صورت میدانی بود. تعداد کمباین های فعال د رمنطقه ۲۶۰ دستگاه بود که ۱۱/۲ درصد آن مورد ارزیابی قرار گرفت و تلفات کل کمباین بوسیله افت گیری و میزان ناخالصی و شکستگی دانه ها به وسیله نمونه گیری از مخزن محاسبه گردید. سپس روند میزان تلفات ریزش کمباین، میزان ناخالصی و میزان شکستگی دانه ها با تغییر در تنظیمات مختلف سرعت پیشروی، دور کوبنده، سرعت باد و درصد رطوبت دانه در زمان برداشت در محیط اکسل (Excel) بررسی گردید. نتایج نشان داد که میانگین میزان تلفات طبیعی، جلو و عقب کمباین به ترتیب ۳/۶۵ و ۳/۹۳ و ۱/۴۹ درصد بود. بنابراین تلفات کل کمباین ۵/۴۲ درصد و مجموع تلفات کمباینی و طبیعی در برداشت ذرت ۹/۰۷ درصد بود. میانگین میزان شکستگی و ناخالصی دانه به ترتیب ۴/۹۵ درصد و ۱/۱۵ درصد بود. مناسبترین تنظیمات کمباین که دارای کمترین میزان تلفات دانه، ناخالصی و شکستگی بود در شرایطی به دست آمد که درصد رطوبت دانه بین ۲۷-۲۳ درصد، سرعت پیشروی ۲/۸-۱/۷ کیلومتر در ساعت، سرعت کوبنده بین ۹۰۰-۷۰۰ دور در دقیقه و سرعت باد بین ۷۰۰-۶۰۰ دور در دقیقه بود.