سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران
پریسا جنوبی – استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه تربیت معلم
جهانفر دانشیان – دانشیار موسسه اصلاح نهال و بذر، کرج

چکیده:

جهت ارزیابی تأثیر کود دامی و قارچ میکوریزا بر صفات رویشی گیاه کدوی تخم کاغذی (cucurbita pep L.) در شرایط تنش کم آبی آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در۴ تکرار، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقاتی فیض آباد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین انجام شد. عامل آبیاری در سه سطح شامل: I1=60 ، I2=120 و I3=180 (بصورت میلیمتر تبخیرتجمعی از تشتک تبخیر کلاسA ) در کرتهای اصلی که در مرحله قبل از گلدهی اعمال شد و عامل کود دامی در چهار سطح شامل: ۰ ، ۱۵ و ۳۰ تن در هکتار بود که به همراه قارچ میکوریزا در ۲ سطح (کاربرد و عدم کاربرد) در کرتهای فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که عامل آبیاری بر تعداد گره، طول بوته، وزن خشک برگ، تعداد برگ و وزن خشک ساقه تأثیر معنی داری داشت. بطوریکه اعمال تنش شدید (آبیاری ۱۸۰ میلیمتر) باعث کاهش شدید کلیه صفات مذکور شد. تیمار کود دامی نیز بر صفات تعداد گره، طول بوته، وزن خشک برگ، تعداد برگ و وزن خشک ساقه تأثیر معنی داری داشت و در کلیه صفات کاربرد ۳۰ تن در هکتار کود دامی تیمار برتر بود. اما قارچ میکوریزا تنها باعث افزایش معنی دار وزن خشک برگ گردید. از آنجا که اثرات متقابل تیمارها معنی دار نبوده و تیمارها مستقل از هم عمل نموده اند، لذا تیمارهای کود دامی و میکوریزا نتوانستند اثرات تنش کم آبی بر رشد رویشی را کاهش دهند و تنها رشد رویشی گیاه را افزایش دادند.