سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نیلوفر طاهریان – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی گرایش گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد اسلا
حسنعلی نقدی بادی – استادیار، پژوهش کشت و توسعه گیاهان دارویی ،پژوهشکده گیاهان دارویی جها
علی مهرآفرین – مربی، عضو هیئت علمی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج
محمدعلی وکیلی شهربابکی – استادیار، عضو هیئت علمی تحصیلات تکمیلی دانشگاه کشاورزی دانشگاه آزاد

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر تنش های خشکی و شوری بر جوانه زنی بذر سنای هندی (Cassia angustifolia vahl) به صورت دو آزمایش مجزا در آزمایشگاه تکنولوژی بذر پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی در سال ۱۳۸۹ انجام گردید. هر یک از آزمایش ها در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای خشکی شامل آب مقطر و پتانسیل های اسمزی ۲/۱-، ۱-، ۸/۰-، ۶/۰-، ۴/۰- و ۲/۰- مگاپاسکال بر اساس غلظت های مختلف پلی اتیلن گلیکول (۸۰۰۰) در نظر گرفته شدند. تیمارهای شوری شامل آب مقطر و سطوح شوری۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ و ۱۴ دسی زیمنس بر متر بودند. نتایج نشان داد که سطوح تنش خشکی (p<0.01) و شوری (p<0.05) بر درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و همچنین وزن تر و وزن خشک گیاه تأثیر معنی داری داشتند. بیشترین مقاومت به تنش خشکی و شوری بعد از تیمار شاهد به ترتیب در تیمارهای (۲/۰- مگاپاسکال) و ۲ دسی زیمنس بر متر بود. بذرهای سنا در تنش شوری ۱۰ دسی زیمنس بر متر و تنش خشکی ۶/۰- مگاپاسکال جوانه زدند. بیشترین وزن تر و وزن خشک در تنش های خشکی و شوری به ترتیب (۲۳/۰، ۰۳۶/۰) گرم بدست آمد. در تنش خشکی بیشترین طول ریشه چه و ساقه چه به ترتیب (۱۳/۱، ۷۷/۱سانتی متر) بودند و در تنش شوری بیشترین طول ریشه چه و ساقه چه به ترتیب (۱۷/۱، ۶۱/۱ سانتی متر) در تیمار شاهد (آب مقطر) بدست آمد. نتایج نهایی این آزمایش ها نشان دادند که در تنش خشکی تا تیمار ۶/۰- مگاپاسکال و در تنش شوری تا تیمار ۱۰ دسی زیمنس بر متر جوانه زنی ادامه داشته و از این تیمارها به بعد جوانه زنی گیاه متوقف گردید.