سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حدیث یادگاری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان باغبان
سیروس قبادی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان
بهرام بانی نسب – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اکبر رامین – استاد گروه علوم

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی مقاومت ارقام مختلف انگور به سطوح مختلف شوری و ارائه پیشنهادی برای استفاده از مناسب ترین ارقام تحت شرایط شور انجام گردیده است.آزمایش به صورت فاکتوریل (۴×۶) در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با ۴ تکرار به اجرا درآمد. تنش شوری در ۴ سطح صفر و ۳۰ و ۶۰ و ۹۰ میلی مول در لیتر نمک کلرید سدیم همراه محلول غذاییروی شش رقم انگور شامل عسگری، ریش بابا سفید، یاقوتی سفید، شاهانی، سیاه و کشمشی قرمز قزوین اعمال گردید. نتایج نشان داد با افزایش سطح شوری میزان شاخص کلروفیل فلورسانس به طور معنی داری کاهش و درصد نشت یونی برگ افزایش یافت. پایین ترین میزان شاخص ها به ترتیب مربوط به ارقام سیاه و کشمشی قرمز قزوین بود. شوری همچنین سبب افزایش میزان پرولین برگ شد که رقم سیاه بالاترین میزان و ارقام یاقوتی سفید و عسگری پایین ترین میزان پرولین را داشتند.اثرمتقابل معنی داری از نظر میزان کلروفیل فلورسانس و پرولین بین رقم و شوری در سطح احتمال ۱ درصد وجود داشت.