سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالامیر یوسفی – د
کیومرث اسدی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم و تحقیقات اه

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی چگونگی تاثیر یخبندان بر روی خصوصیات کیفی نیشکر و جگونگی اثرات متابولیسمی باکتریهای Leoconostoc dextranicum و Leoconostoc mesenteroides بر روی خصوصیات کیفی و در نهایت بررسی تاثیر یخبندان حادث شده طی سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ بر روی خصوصیات کیفی سه نوع واریته تجاری کشت شده در کشت و صنعت سلمان فارسی و مقایسه آن با سال زراعی سال ۱۳۸۴ که یخبندان حادث نگردیده بود، می باشد. طی این سه سال، یخبندان در دی ماه حادث گردید. یخبندان حادث شده در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ باعث گردید تا مریستم انتهایی یا نقاط رشدی آنها که بالای سطح زمین است در اثر یخ زدگی از بین روند بنابراین گیاه قادر به ادامه حیات خود نگردید، در این گیاهان رشد مجدد پس از رفع سرما و یخ زدگی، توسط مریستم های ثانویه که نقاط رشدی آنها در زیر خاک می باشد و از سرما محافظت شده اند از سرگرفته می شود، که نتیجه آن از دست دادن میزان رشد اولیه گیاه نیشکر می باشد. نتایج نشان می دهد که درصد خلوص شربت در ماههای مختلف سال در هر سه سال و در واریته های مختلف تفاوت معنی داری در سطح احتمال ۵ درصد وجود دارد که این تفاوت ها ناشی از اثرات متفاوتی می باشند. در سال زراعی ۸۵-۸۴ که مدت زمان یخبندان کوتاه بوده ( در مجموع ۶,۵ ساعت ) این تفاوت ها به علت خصوصیت ژنتیکی زمان رسیدگی گیاه نیشکر و زمان قطع آبیاری می باشد. در سال زراعی ۸۶-۸۵ که مدت زمان یخبندان ۳۶,۵ ساعت بود از نظر آماری اثر معنی داری بر روی درصد خلوص شربت داشته است که بیشترین تاثیر بر روی واریته CP57 بدست آمد. از بین سه واریته تجاری کشت شده در این کشت و صنعت واریته CP57 بیشترین حساسیت را نسبت به کاهش درجه حرارت از خود نشان داد و واریته CP48 مقاومترین واریته نسبت به کاهش دما بدست آمد.