سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد حسین رحیمیان – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خ
سعید خاوری – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات نهال و بذر- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

اثرات رژیمهای مختلف رطوبتی و مقادیر مختلف کود پتاسیم بر عملکرد ارقام ذرت علوفه ای در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد مورد بررسی قرار گرفت. طرح آماری مورد استفاده اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بود. در کرتهای اصلی تیمارهای آبیاری شامل سه رژیم رطوبتی ۵۰ و ۶۵ و ۸۰ درصد تخلیه مجاز رطوبتی از خاک اعمال گردید و در کرتهای فرعی اثرات سطوح کود پتاسیم شامل صفر یا شاهد، ۱۵۰ و ۳۰۰ کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار بر روی دو رقم ذرت هیبرید سینگل کراس ۶۰۴ و ۷۰۴ بصورت فاکتور بررسی شد. صفات مورد بررسی شامل تعداد روز از کاشت تا ظهور کامل، ارتفاع بوته و طول بلال، تعداد برگ در بوته، قطر بوته و عملکرد علوفه تر در مرحله خمیری شدن دانه ها بود. نتایج تجزیه واریانس آماری سالیانه در مشهد حاکی از وجود تفاوت معنی دار بین تیمارهای مختلف رطوبتی بود، بطوری که آبیاری پس از تخلیه ۸۰ درصد ظرفیت نگهداری آب در خاک(معادل دور آبیاری ۱۴ روز) منجر به کاهش معنی دار عملکرد علوفه تر نسبت به سایر تیمارها گردید. مقایسه میانگین آماری صفات و عملکرد علوفه تر ارقام ذرت بیانگر برتری رقم دیررس ۷۰۴ نسبت به رقم متوسط رس ۶۰۴ بود.