سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن طریق الاسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
رضا ضرغامی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی- کرج
مسعود مشهدی اکبربوجار – عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم- تهران
میثم اویسی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده:

آب و نیتروژن از عوامل عمده تعیین کننده سطح تولیدات کشاورزی در جهان هستند. به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی و مقادیر نیتروژن بر میزان کارایی عملکرد، چربی و فسفر دانه ، ذرتZea mays L.) رقم سینگل کراس ۷۰۴ SC704 آزمایش مزرعهای به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۴ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامی – ن پیشوا انجام شد. در این آزمایش عامل اصلی سطوح تنش در ۴ سطح ( ۵۰ ، ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ میلیمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر) و عامل فرعی سطوح کود نیتروژنه در ۳ سطح ( ۸۰ ، ۱۳۰، ۱۸۰ کیلوگرم کود نیتروژن خالص در هکتار) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میزان عملکرد دانه و فسفردانه با افزایش تنش خشکی دارای کاهش معنی داری شدند، به طوری که بالاترین عملکرد دانه و فسفر دانه در سطح اول تنش ( ۵۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاسA مشاهده شد و با افزایش تنش خشکی چربی دانه دارای کاهش معنی دارشد و بالا ترین میزان چربی در سطح اول تنش خشکی ( ۵۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاسA مشاهده شد. همچنین با افزایش مقادیر کود نیتروژن ، عملکرد دانه وفسفر دانه افزایش معنی داری را نشان داده، به طوری که بالاترین عملکرد دانه در سطح ۱۸۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار و همچنین میزان فسفردانه هم در همان سطح ۱۸۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار مشاهده شد. همچنین با افزایش کود نیتروژن در هکتار از ۸۰ به ۱۸۰ کیلوگرم کود نیتروژن میزان روغن دانه افزایش معنی داری را نشان داده به طوری که بیشترین میزان روغن دانه در سطح سوم کود دهی ( ۱۸۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار) مشاهده شد. همچنین بین عملکرد دانه ،چربی و فسفر دانه همبستگی مثبت مشاهده گردید