سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن طریق الاسلامی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اس
رضا ضرغامی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی- کرج
مسعود مشهدی اکبر بوجار – عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم- تهران
میثم اویسی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی و سطوح کود نیتروژن بر روی ۳ نوع آنزیم آنتی اکسیدانت روی ذرت دانه ای (Zea mays L.) رقم سینگل کراس ۷۰۴ ، آزمایش مزرعهای به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۴ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا انجام شد. در این آزمایش عامل اصلی سطوح تنش در ۴ سطح ( ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ میلیمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر ) و عامل فرعی سطوح کود نیتروژنه در ۳ سطح ( ۸۰ و ۱۳۰ و ۱۸۰ کیلوگرم کود نیتروژن خالص در هکتار) مورد بررسی قرار گرفت. بررسی جدول تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد که اثر سطوح مختلف تنش خشکی و کود نیتروژن بر سوپر اکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز در سطح ۱% معنی دار بود. در شرایط تنش خشکی، گیاه برای کاهش اثرات تنش اکسیداتیو منجربه افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت مانند سوپر اکسیددیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز شده است . همچنین افزایش فراهمی نیتروژن به دلیل افزایش محتوی آب نسبی موجب کاهش اثرات تنش خشکی و در نتیجه کاهش فعالیت آنزیم های سوپر اکسیددیسموتاز، گلوتاتیون پر اکسیداز و کاتالاز شده است.