سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهرا رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی،دانشگاه شهید چمران اهواز
مهرانگیز چهرازی – عضو هیأت علمی گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
فریده صدیقی دهکردی – عضو هیأت علمی گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور بررسی تاًَثیر تنش خشکی ناشی از پلیاتیلنگلیکول بر روی مؤلفه های جوانه زنی دو گونه گل زینتی فصل گرم تاج خروس و ناز آزمایشی بر پایه فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار سطح خشکی( آب مقطر، ۳- و ۶- و ۹- بار) و سه تکرار انجام شد. نتایج نشان میدهد فاکتورهای جوانهزنی(درصد و سرعت جوانهزنی، طول ریشهچه و ساقهچه) تحت تاًثیر تنش خشکی قرار گرفته و با افزایش شدت تنش این فاکتورها کاهش یافتند. علاوه بر این نتایج نشان داد گل تاجخروس نسبت به گل ناز مقاومت بیشتری به تنش خشکی دارد زیرا فاکتورهای جوانه زنی به ویژه درصد جوانه زنی و طول ریشه چه کمتر تحت تأثیر خشکی قرار گرفته اند.