سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین رضا بادروج – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
کاوه خاکسار – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش خشکی و آبیاری معمول بر گیاه مادری روی وزن هزار بذر و چگالی بذر ۱۰ رقم بهاره کلزا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار، در آزمایشگاه مرکزی تجزیه بذر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج اجرا گردید. تیمارهای آزمایش بذرهای تولید شده در شرایط آبیاری معمول (ُS1) و اعمال تنش خشکی بر گیاه مادری در مرحله گل دهی (S2) با قطع آبیاری تا مرحله رسیدگی و ۱۰ رقم بهاره کلزا شامل RGS003 و Sarigol و Option500 و RGS006 و ۱۹_H و ORS 3150-3006 و ORS 3150-3008 و RG 4403 و RG 405/03 و RGAS 0324 بودند. اثر تیمارهای مورد بررسی بر صفاتی نظیر وزن هزار بذر، چگالی بذر ارزیابی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که وزن هزار بذر تحت تاثیر تیمار تنش مورد بررسی قرار گرفت ولی بر چگالی بذر اثری نداشت. همچنین اثر رقم بر وزن هزار بذر، چگالی بذر معنی دار بود. نتایج مقایسه میانگین های اثر رقم بر صفات نشان داد که رقم RG 4403 با میانگین ۳/۴۹۸ گرم بیشترین و رقم RGS006 با میانگین ۳/۰۸۲ گرم کمترین وزن هزار بذر را داشتند و همچنین از نظر چگالی بذر، بذرهای رقم h-19 بیشترین و رقم RG 4403 کمترین میزان چگالی بذر را داشتند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که تنش خشکی بر روی ارقام بررسی شده سبب کاهش کیفیت بذر گردید.