سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

طیبه قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
سراله گالشی – استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی – استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان
ابراهیم زینلی – استادیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان

چکیده:

کمبود رطوبت خاک از مهم ترین عوامل بازدارنده رشد و نمو گیاهان است. به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف رطوبت خاک بر میزان سطح برگ ، وزن خشک و میزان غلظت عناصر پتاسیم و سدیم در گیاه نخود، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل کاملاً تصادفی با ۳ تکرار در شرایط گلخانه انجام گرفت. سطوح خشکی مورد آزمایش شامل۰٫۳-،۰٫۶-، ۰٫۹- مگا پاسکال و تیمار شاهد بود. اعمال تنش خشکی در دو مرحله پس از سبز شدن و تشکیل ۸ گره روی ساقه اصلی انجام گرفت. سطوح کنترل خشکی روزانه و به صورت وزنی انجام شد. نتایج نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش معنی دار سطح برگ، وزن خشک ریشه و اندام‌های هوایی می‌شود. تأثیر تنش خشکی بر غلظت عناصر غذایی سدیم و پتاسیم از نظر آماری معنی دار نبود. افزایش غلظت پتاسیم در خشکی شدید و کاهش در تنش‌های ملایم دیده شدکه از نظر آماری معنی دار نبود