سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زینب نافعی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
غلامحسین احمدی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه
شهریار ساسانی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه
سجاد کردی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

چکیده:

این پژوهش به منظور ارزیابی پاسخ تعدادی از ژنوتیپهای گندم نان نسبت به تنش در مرحله جوانهزنی، در سال ۱۳۸۹ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه انجام گرفت. ژنوتیپهای مورد بررسی شامل چهار لاین گندم نان در دست نامگذاری (DN و ۱۱ C84-D17 ،C85-D13 ،C85-D08) همراه با دو رقم (پیشتاز و پیشگام ) بودند. واکنش جوانه زنی ژنوتیپ هادر سطح تنش خشکی (صفر، ۰/۲-،۰/۴- ،۰/۶- ، ۸/۰- مگاپاسکال) با استفاده از محلول پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ مورد بررسی قرارگرفت. در این بررسی صفاتی همچون درصد جوانهزنی، سرعت جوانهزنی، طول ریشهچه، طول ساقهچه، وزن خشک ساقهچه، وزن خشک ریشه چه در قالب آزمایش فاکتوریل دو عاملی (ژنوتیپ و سطوح تنش) بر پایه طرح کاملاً تصادفی در ۴ تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح تنش خشکی، تمامی صفات اندازه گیری شده، از روندی کاهشی برخوردار بودند. سرعت جوانهزنی نسبت به درصد جوانهزنی و طول ساقهچه نیز در مقایسه با طول ریشهچه از حساسیت بیشتری نسبت به تنش خشکی برخوردار بودند. لاین C85-D13 و ارقام پیشگام و پی ت شاز نسبت به دیگر ژنوتیپها پاسخ بهتری نسبت به تنش خشکی در مرحله جوانهزنی از خود نشان دادند..