سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرجان شفقتی نیا – مدرس دانشگاه پیام نور)
علی مقدم – مدرس دانشگاه پیام نور
معصومه عموزاده – دستیار علمی، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور،
سکینه کرمشاهی – مدرس دانشگاه پیام نور)

چکیده:

در راستای انتخاب ارقام مقاوم به خشکی به منظور توسعه کشت باغات در مناطق خشک و نیمه خشک ایران، اثر تنش خشکی بر عکس العمل های فیزیولوژیکی نهال های دو رقم زیتون )کورونایکی و دزفولی( مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.نهال های دوساله زیتون در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار تحت تنش خشکی قرار گرفتند. دوره های آبیاری شامل فواصل ۲و۵و۱۰و۱۵روز بودند. براساس نتایج بدست آمده میزان پرولین و قندهای محلول برگ با افزایش تنش افزایش یافت. محتوی نسبی آب برگ با افزایش تنش کاهش یافت و رقم دزفولی محتوی نسبی آب برگ بیشتری نشان داد. دمای برگ تحت تنش خشکی افزایش یافت و رقم کورونایکی دمای برگ کمتری را نشان داد. میزان عناصر غذایی با افزایش تنش کاهش یافتند. با این وجود، پتاسیم در رقم دزفولی بیشتربود. بر اساس نتایج به دست آمده،رقم دزفولی مقاومت بیشتری به خشکی داشت. میزان عناصر غذایی در سطح یک درصد معنی دار بود، تاثیر رقم بر میزان پتاسیم نیز در سطح یک درصد معنی دار بود. براساس نتایج بدست آمده در هر دو رقم کورونایکی و دزفولی در مقابل تنش خشکی مقدار عناصر غذایی آنها کاهش یافت و در رقم دزفولی تجمع بیشتری از پتاسیم را مشاهده گردید