سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

طیبه قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
سراله گالشی – استادگروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی – استادگروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابراهیم زینلی – استادیارگروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع گرگان

چکیده:

کمبود رطوبت خاک از مهمترین عوامل بازدارنده رشد و نموگیاه است. به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف رطوبت خاک بر رشد، محتوای کلروفیل و کارتنوئید درگیاه نخود رقم آزاد، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل کاملاً تصادفی با ۴ تکرار درشرایط گلخانه انجام گرفت. سطوح خشکی مورد آزمایش شامل ۰٫۳-، ۰٫۶- ، ۰٫۹- مگاپاسکال وتیمار شاهد بود. اعمال تنش خشکی در دو مرحله پس از سبز شدن و تشکیل ۸ گره روی ساقه اصلی انجام گرفت. سطوح کنترل خشکی روزانه و به صورت وزنی انجام شد.گیاهان در زمان رشد رویشی برداشت و پارامترهای سطح برگ،وزن خشک و محتوای رنگدانه های فتوسنتزی اندازه گیری شد. نتایج نشان دادکه کاهش رطوبت خاک باعث کلروفیل کل وکارتنوئید ها در سطح ،b ،a کاهش معنی دار سطح برگ، وزن خشک اندامهای هوایی، محتوای کلروفیل احتمال ۵ درصد نسبت به گیاهان شاهد می شود. تأثیرمرحله اعمال تنش بر پارامترهای مورد بررسی معنی دار نبود.