سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد میرزاخانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان، گروه زراعت، فر اهان، ایران.
محمد سیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان، اراک، ایران.

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش آبی و کاربرد مقادیر مختلف زئولیت، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۸ به صورت کرت های یکبار خرد شده آبیاری بر اساس =I در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تنش آبی به عنوان عامل اصلی در چهار سطح ۰ آبیاری به میزان =I آبیاری به میزان ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه، ۳ =I آبیاری به میزان ۸۵ درصد نیاز آبی گیاه، ۲ =I نیاز آبی گیاه (شاهد)، ۱ عدم مصرف =Z 55 درصد نیاز آبی گیاه در کرت های اصلی و مصرف مقادیر مختلف زئولیت به عنوان عامل فرعی در چهار سطح ۰ مصرف =Z مصرف زئولیت به مقدار شش تن در هکتار ، ۳ =Z مصرف زئولیت به مقدار سه تن در هکتار، ۲ =Z زئولیت (شاهد)، ۱ زئولیت به مقدار نه تن در هکتار در کرت های فرعی قرار داده شد. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف تنش آبی بر صفاتی مانند تعداد غوزه در بوته، تعداد دانه در غوزه، عملکرد دانه و درصد آب برگ ها، معنی دار شد. همچنین سطوح مختلف مصرف زئولیت نیز بر در بین سطوح مختلف تنش آبی، بیشترین و کمترین عملکرد دانه با میانگین ۲۰۴۰ و .(P<0/ صفت عملکرد دانه، معنی دار بود ( ۰۱ ۱۵۶۶ کیلوگرم در هکتار به ترتیب متعلق به تیمار شاهد (آبیاری نرمال) و تیمار آبیاری بر اساس ۵۵ درصد نیاز آبی گیاه بود. در بین سطوح مصرف زئولیت نیز، بیشترین و کمترین عملکرد دانه با میانگین ۱۸۷۹ و ۱۶۴۵ کیلوگرم در هکتار به ترتیب متعلق به تیمار مصرف ۹ تن در هکتار و عدم مصرف زئولیت بود.