سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

تیمور جوادی – استادیار
فریناز رحمتی – داشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه کردستان

چکیده:

اثرات تیمارهای مختلف پاکلوبوترازول و تنش آبی بر نهال های گلابی رقم بیروتی کشت شده در گلدان های ۱۶ لیتری بررسی شد. پاکلوبوترازول به صورت خاکی به مقدار ۰ و ۰/۱۵ و ۰/۳ گرم ماده فعال در گلدان به کار رفت. سه تیمار تنش آبی شامل؛ شاهد (گیاهان در حد ظرفیت زراعی آبیاری شدند)، ۰/۴- و ۰/۸- مگاپاسکال (به ترتیب گیاهان زمانی آبیاری شدند که مکش خاک به ۰/۴- و ۰/۸- مگاپاسکال رسید) به کار رفتند. پارامترهای تبادل گازی شامل؛ سرعت فتوسنتز خالص، سرعت تعرق، گازکربنیک زیر روزنه ای و هدایت روزن های قبل، در طول و دو روز بعد از آبیاری مجدد اندازه گیری شدند . تنش آبی ت أثیر بسیار معنی داری بر همه پارامترها داشت. سرعت فتوسنتز خالص (۷/۶۶ میکرو مول بر متر مربع در ثانیه)، سرعت تعرق ( ۴/۵۹ میلی مول بر متر مربع در ثانیه) و هدایت روزنه ای ( ۰/۰۵ مول بر متر مربع در ثانیه) در تیمار ۰/۸ مگاپاسکال در طول تنش در کمترین مقدار بودند. گاز کربنیک زیر روزنه ای ( ۲۰۴/۵ میکرو مول بر متر مربع در ثانیه) در تیمار ۰/۸- مگاپاسکال در طول تنش در بیشترین مقدار بود. اثر متقابل بین تنش خشکی و پاکلوبوترازول بر پارامترهای تبادل گازی معنی دار نبود.