سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سمانه سادات پرپین چی – گنبد، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گنبد کاووس، دانشکده کشاورزی و من
حسین علی فلاحی – گنبد، ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد
عباس بیابانی – گنبد، دانشگاه گنبد کاووس، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
حسین صبوری – گنبد، دانشگاه گنبد کاووس، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

به منظور بررسی تناوبهای زراعی مختلف مبتنی بر گندم نان آزمایشی به مدت ۴ سال زراعی ( ۱۳۸۸-۸۴ درایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد اجرا شد. شش نظام تناوب زراعی ۱-گندم-گندم ۲-گندم-کلزا ۳-گندم-نخود ۴-گندم-پنبه -۵ گندم-هندوانه ۶- گندم-آفتابگردان با استفاده از طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد حداکثر عملکرد دانه گندم از تناوب گندم-نخود با۵۴۰۲/۳ کیلوگرم در هکتار بدست آمد. بیشترین وزن هزار دانه در تناوب گندم-پنبه مشاهده شد.از نظر طول سنبله در تناوبها اختلاف معنیداری وجود نداشت. بیشترین تعداد سنبله در مترمربع را تناوب گندم-نخود و کمترین را تناوب گندم- آفتابگردان به خود اختصاص داد. از نظر تعداد سنبلچه در سنبله در تناوبهای گندم-کلزا، گندم-پنبه، گندم-آفتابگردان تفاوت معنیداری مشاهده نشد