سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهرام علم – استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
حامد علیزاده پهلوانی – دانشجو کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
عبدالرحمان مهدی پور – استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

هدف از این پژوهش، تأثیر تمرینات دایرهایی پلیومتریک بر شاخص های آمادگی جسمانی بازیکنان نخبه هندبال بوده است. در این پژوهش ۱۵ نفر از پسران ورزشکار نخبه ) ۱۵ ۱۳ سال( شرکت کردند . آزمودنی ها به -صورت غیرتصادفی از میان دانشآموزان پسر مقطع متوسطه انتخاب شدند و در چهار آزمون )پرش عمودی ، چابکی شاتل، پرتاب توپ مدیسنبال، دوی سرعت ۷۵ متر( شرکت کردند. آزمودنیها پساز یکسانسازی به طورتصادفی به گروه تجربی )تمرینات دایرهایی پلیومتریک ( و گروه کنترل )فقط تمرینات هندبال ( تقسیم شدند . آزمودنیها به مدت ۸ هفته، هر هفته ۷ جلسه و هر جلسه ۵۵ دقیقه تمرینات را انجام دادند. و در پایان دوره، هر دوگروه در پسآزمون شرکت کردند. رکورد آزمودنیها در چهار پیش آزمون و پس آزمون ثبت ، و با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که ۸ هفته تمرینات دایرهایی پلیومتریک بر رکورد آزمودنیها، در چهارآزمون )پرش عمودی، چابکی شاتل، پرتاب توپ مدیسنبال، دوی سرعت ۷۵ متر( تأثیر معنی داری داشته، و باعث بهبود نتایج این چهار آزمون شده است. در نتیجه تمرینات دایرهایی پلیومتریک بر شاخصهای آمادگی جسمانیبازیکنان هندبال مؤثر بوده و می تواند عملکرد ورزشکاران این رشته را بهبود بخشد