سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عصمت محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
حمیدرضا اصغری – اعضا هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد غلامی –
حمید عباسدخت –

چکیده:

به منظور مطالعه تأثیر تلقیح همزمان میکوریزا و کود زیستی فسفاته بارور-۲ در سطوح مختلف فسفر بر نخود رقم هاشم آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ در قالب اسپلیت پلات فاکتوریل با طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود انجام شد. فاکتور اصلی در سه سطح ۰، ۲۵ و ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود سوپرفسفات تریپل و فاکتورهای فرعی شامل دو سطح عدم تلقیح و تلقیح میکوریزا (Glomus intraradices) و دو سطح عدم تلقیح و تلقیح بارور-۲ بودند. ۹۷ روز پس از کاشت وزن خشک کل، تعداد غلاف، ارتفاع بوته، سطح برگ و نسبت ریشه به اندام هوایی مورد بررسی واقع شد. نتایج حاصله نشان داد افزایش فسفر خاک وزن خشک کل، تعداد غلاف و نسبت ریشه به اندام هوایی را به طرز معنی‏داری افزایش داد و میکوریزا نیز وزن خشک کل را به میزان ۹۲/۱۱ درصد نسبت به شاهد افزایش داد. اثر متقابل فسفر و میکوریزا تنها بر وزن خشک کل معنی‏دار بود. اثر متقابل فسفر و بارور-۲ بر روی تمام صفات به جز مساحت برگ معنی‏دار بود و استفاده توأم آنها باعث کاهش صفات گردید. اثر متقابل سه گانه فاکتورهای مورد آزمایش بر روی وزن خشک کل و مساحت برگ معنی‏دار شد. نتایج بدست آمده بیانگر اثر مثبت میکوریزا و تأثیر منفی افزایش فسفر خاک به صورت کاربرد کودهای شیمیایی در کاهش عملکرد میکروارگانیزم‏های مفید خاک است.