سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سمیه محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ار
سیدرئوف سیدشریفی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیق
علی اکبر ایمانی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقی

چکیده:

ماش یکی از مهمترین گیاهان خانواده حبوبات است که درای ارزش بالایی از لحاظ تأمین پروتئین میباشد. به منظور بررسی تأثیرتلقیح باکتریهای محرک رشدی و کود نیتروژن بر روند تغییرات صفات زراعی و خصوصیات ریشه ماش آزمایشی بهصورتفاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار در مزرعه ای واقع در ۱۱ کیلومتری شهرستان ایوان در سال ۱۵ و ۵۱ کیلوگرم ، ۱۳۳۱ اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل سطوح کود شیمیایی نیتروژنه در ۴ سطح )شامل صفر، ۲۱اوره در هکتار( و تلقیح بذر با باکتریهای محرک رشد در ۴ سطح شامل )عدم تلقیح بذر، تلقیح بذر با باکتری سودوموناس استرین۱۸۱ ، ازتوباکتر کروکوکوم استرین ۱ و آزوسپیریلوم لیپوفروم استرین F 5( بود. در این بررسی روند صفات وزن خشک ریشه، حجم ریشه، تعداد گره ریشه، روند تغییرات تعداد بذر در بوته، وزن بذر در بروته و ماده خشک بوته اندازه گیری شد. نتایج این بررسینشان داد که کود باکتریهای محرک رشد مورد استفاده در این بررسی و کود نیتروژن تأثیر معنیداری بر وزن خشک ریشه وحجم ریشه داشتند، اما اثر این دو فاکتور بر تعداد گره ریشه معنیدار نبود. همچنین نتایج نشان داد که با گذشت زمان تأثیر باکتریهای محرک رشد و کود نیتروژن بر روند تغییرات وزن )عملکرد( بذر در بوته، تعداد بذر در بوته و ماده خشک ماش بیشترشد. بطورکلی نتایج این بررسی حاکی از اثر مثبت باکتریهای محرک رشد بر خصوصیات اندازه گیری شدهی گیاه ماش بود.بنابراین میتوان بیان کرد که استفاده از این باکتریها در نهایت میتواند افزایش عملکرد را در پی داشته باشد