سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی برومند راد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
نورعلی ساجدی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مهدی چنگیزی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمد سیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور بررسی اثر سیستم های تغذیه آلی، تلفیقی، شیمیایی و باکتری های افزاینده رشدPGPR) بر مراحل رشد ذرت علوفه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ در راستای کاهش مصرف کودهای شیمیایی، اصلاح خاک و بهبود وضعیت تغذیه گیاه، در سال ۱۳۸۹ در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد آزمایش به صورت، تلقیح بذرها توسط باکتری های محرک رشد در چهار سطح۰ B ریزوبیوم، آزوسپریلیوم، ازتوباکتر و سودوموناس ،B1 ریزوبیوم، آز وسپر یلیوم و سودوموناسB2 ریزوبیوم، ازتوباکتر و سودوموناس،B3 آزوسپریلیوم، ازتوباکتر و سودوموناس و استفاده از کودهای شیمیایی ازته، فسفره و پتاسه در چهار سطحA0 عدم مصرفA1 – 1/3میزان توصیه شدهA2 -2/3 میزان توصیه برگ بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال، ارتفاع بوته و عملکرد علوفه در سطح آماری یک درصد معنی دار شد. همچنین سطوح مختلف مصرف کودهای بیولوژیک بر صفاتی مانند: طول برگ بلال، تعداد دانه در رد یف، ارتفاع بوته عملکرد علوفه تأثیر مثبتی گذاشته و در سطح آماری یک درصد معنی دار شد