سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

جمال قدوسی – دکتری آبخیزداری
حامد برهانی – کارشناس ارشدآبخیزداری،مدرس مدعودانشگاه پیام نور شهرستان تکاب

چکیده:

بر این اساس وبا توجه به تحقیق حاضربا هدف دستیابی به رابطه بین تغییر رسوبدهی باتغییرکاربری اراضی در مقیاس حوزه آبخیز ومشخص کردن سهم مشارکت انواع مختلف استفاده در بخش پایاب حوزه آبخیز شهرچای واقع در استان آذربایجان غربیدر حدفاصل بین دو ایستگاه رسوب سنجی میرآباد وبند با بررسی تغییر کاربری اراضی در این منطقه از سال ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۱ براساس نتایج گزارش های موجود درمنطقه وبا استفاده از تفسیر عکس های هوایی وتصاویر ماهواره ای وتجزیه وتحلیل داده های بارش، رواناب ورسوب اندازه گیری شده در چهار مقطع زمانی ۱۳۲۳ ۱۳۳۱ ۱۳۳۱ ۱۳۱۱ ۱۳۱۱ ۱۳۱۱ و۸۵-۸۰به مرحله اجرا در آمده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق مستند ومبتنی بر تجزیه وتحلیل همبستگی بین تغییرکاربری اراضی با تغییرات رسوبدهی در حوزه آبخیز مورد مطالعه نشان دهنده ی این است که افزایش وسعت اراضی دیم وتخریب شده )غیرتولیدی( به دلیل معنی دار بودن همبستگی مثبت آنها با افزایش مقادیر رسوب ویژه در سطح اعتماد ۱۱ درصد به ترتیب با ضرایب همبستگی۰/۹۱و۰/۹۵۱ از یکسو ومعنی دار بودن همبستگی منفی بین افزایش وسعت اراضی مرتعی با کاهش مقدار رسوبدهی در سطح اعتماد ۱۱ درصد، تأثیر محسوس وقابل ملاحظه ای در تغییرات رسوبدهی دارند. بنابراین توصیه می شود با بهینه سازی کاربری اراضی در حوزه های آبخیز به عنوان یک راه حل مؤثر در کاهش فرسایش وتولیدرسوب وپیشگیری ازپدیده زیانبار فرسایش وبه تبع آن پیآمدهای منفی تولید رسوب، اقدام به مدیریت آبخیز ها از این طریق شود.