سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحیدرضا اوحدی – استاد، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
محمدسعید فخیم جو – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی عمران- محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

حضور آلاینده در سیال منفذی خاک منجر به تغییر در خواص فیزیکی و رفتاری خاک میشود. مطابق نظریهی لایهی دوگانه، ثابت دیالکتریک به عنوان پارامتر کلیدی در فرآیند اندرکنش رس و مواد آلی مطرح میباشد. در این مقاله اثر آلایندههای آلی متفاوت بر تغییرات نشستپذیری وضریب نفوذپذیری بنتونیت تحکیم عادی یافته مورد مطالعه قرار گرفتهاست. نتایج نشان میدهد که کاهش ثابت دیالکتریک سیال منفذی منجر بهفشرده شدن لایهی دوگانه و در نتیجه کاهش نیروی دافعهی بین ذرهای میشود. در این راستا تمایل پولکهای رسی برای نگهداری و جذب آب کاهش یافته و از این رو، حضور سیال آلی با ثابت دیالکتریک کم، رفتار خمیری خاک را کاهش میدهد. در ازای کاهش ۸۱ درصدی ثابت دی الکتریک، میزان ضریب نفوذپذیری خاک تا ۵۶ برابر افزایش مییابد