سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پریساسادات اشفته – دانشجوی دکتری منابع آب دانشگاه تهران، کارشناس ارشد مهندسین مشاور یک

چکیده:

در این تحقیق تلاش شده است تا تأثیر این پدیده بر رواناب حوضه قرنقو در دوره۲۰۳۹-۲۰۱۰ میلادی مورد بررسی قرار گیرد.در ابتدا مقادیر دما و بارش ماهانه مدلHadCM3 تحت سناریویB2 و ۲ Aبرای منطقه مورد مطالعه تهیه گردید. سپس بوسیلهروش کوچک مقیاس کردن مکانی تناسبی Proportional Downscaling و روش کوچک مقیاس کردن زمانی عامل تغییرChange Factorاین داد هها برای منطقه طرح کوچک مقیاس شدند. نتایج نشان از افزایش دما و تغییرات در بارندگی دوره ۲۰۳۹-۲۰۱۰ نسبت به دوره مشاهدات ۲۰۰۰-۱۹۷۱ منطقه دارد مدل IHACRES برای شبیه سازی رواناب ماهانه حوضه واسنجی گردید.