سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی لطف الهی یقین – دانشیاردانشکده فنی مهندسی عمران دانشگاه تبریز
یاسمن خلیل پورآذر – دانشجوی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده:

در حال حاضر قوطیهای فولادی پر شده با بتنCFST) بعلتخصوصیاتاستاتیکی و مقاومتلرزهای مناسببه صورت وسیع در ساختسازه-های مدرن بکار میروند. در این تحقیق مدل طراحی جدیدی برای ستونهای مرکب فولادی بتنی تحتعنوان ستونهای قوطی شکل فولادی پرشده با بتن مسلح خود متراکم با مقاومت بالا مورد بررسی قرار گرفته است. در این ستون مرکب، یکپروفیل فولادی Iشکل یا صلیبی در داخل قوطی فولادی مربعی قرار داده شده و بتن خود متراکم با مقاومت بالا به داخل قوطی ریخته میشود.نرمافزارABAQUS برای تحلیل المان محدود FEM) سیزده ستون مرکب در معرض فشار و خمش بکار رفته است. تأثیرات مقاومت بتن، نسبت عرضبه ضخامت، نسبت طول به عرضو نسبت مقطع فولادی روی مقاومتاین ستونهای مرکب مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهند که پروفیل فولادی قرارداده شده داخلی، تشکیل ترکهای برشی قطری در هسته بتنی را محدود کرده بنابراین مد گسیختگی و رفتار پستسلیم ستونهای کوتاه مرکبرا تغییر میدهد. منحنیهای بار در برابر کرنش محوری، توزیع تنش ستونهای مرکب، همچنین منحنیهای اثر متقابل بار محوری اسمی و لنگر خمشی اسمی نشان داده شدهاند. مقایسه نتایج محاسبه شده با استفاده از مدلسازیFEM سازگاری خوبی با نتایج آزمایشگاهی نشان میدهند.