سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام فاضل نجف آبادی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی
حسین افضلی مهر – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فرسایش بستر و جداره رودخانهها باعث تغییر درخصوصیات رودخانه ها و درنتیجه موجب غیریکنواختی جریان می شود از سویی حضور پوشش گیاهی دردیوارها باعث کندی جریان شده و عاملی مهم درطراحی سیلاب دشت ها می باشد دراین تحقیق جهت بررسی برهمکنش جریان غیریکنواخت و پوشش گیاهی و تاثیر تغییرات دبی آزمایشات درفلومی شیشه ای با ساقه های برنج درجدار و ذرات شن ۲۰ میلی متر درکف انجام شد نتایج نشان داد که تغییر دبی تغییری درنیمرخ های سرعت محور مرکزی کانال ایجاد نکرده ولی با نزدیک شدن به جدار تفاوت درمقادیر سرعت مشاهده می شود با افزایش دبی انحراف داده ها از قانون لگاریتمی کاهش یافت نیمرخ های تنش محوری مرکزی حداکثر مقدار خود را درکف اختیار کرده دردبی کمتر نیمرخهایی سهلایه مشاهده میگردد درحالیکه با افزایش دبی دارای وضوح کمتر میب اشد.