سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمود رئوفی فرد – کارشناس ارشد هواشناسی- اداره کل هواشناسی استان قم

چکیده:

بررسی های الگوی روزهای بارش با استفاده از درصدهای جزئی و تجمعی از دامنه مقادیر بارش روزانه ایستگاه های باران سنجی هواشناسی استان قم، با دوره آماری ۱۰ ساله، منجر به تهیه بانک روزهای بارندگی استان در سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ گردید و کسب اطلاعات با انجام محاسباتی بر روی داده ها و ارزیابی بانک مذکور، اطلاعات تازه ای حاصل گردید که در علوم آماری از آن به استنباط آماری نام می برند. که نتایج حاصل بیان کننده شرایط ویژه بارشی مناطق خشک و نیمه خشک در استان قم و بیان کننده وضعیت نابهنجار اقلیمی از روند افزایشی یا کاهشی در مقدار و تعداد روزهای بارندگی در دوره مذکور است. نتایج دیگر نشان می داد که طی دوره مورد مطالعه در مناطق مختلف استان، تعداد روزهای بارندگی سالیانه در بازه ۶۹-۱۵ است حدود ۸۰ درصد از مجموع روزهای بارندگی استان قم با ریزشهایی در دامنه بین ۵-۰٫۱ میلی متر قرار دارد و بیشترین فراوانی مقادیر پایین بارش در مناطق کم ارتفاع نیمه شرقی استان می باشد. همچنین پژوهش انجام گرفته بیان کننده ی بی نظمی در افزایش مقادیر روزهای بارندگی با بارش کم (بارش های کمتر از ۵ میلی متر) و کاهش مقادیر روزهای بارندگی با بارش بیشینه (بارشهای بیشتر از ۲۰ میلی متر) بصورت ناموزون در منطقه مورد مطالعه در اثر تغییر اقلیم می باشد که سبب شده است طی دوره ده ساله ۹۰-۱۳۸۱ سطح زیر کشت اکثر محصولات زراعی استان کاهش داشته و به طور معمول ۲۰ هزار هکتار از اراضی استان بویزه در بخش مسیله و حاشیه قرچای از کشت خارج شود و ارزش افزوده بخش کشاورزی در طی سالهای دوره مذکور کاهش و سهم آن در ارزش افزوده تولیدات استان از ۱۱/۹ درصد در سال در ابتدای دوره به ۷/۵ درصد در اواخر دوره مورد مطالعه برسد.