سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهلول عباس زاده – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
ابراهیم شریفی عاشورآبادی – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محسن شجاعی – دانشجوی کارشناسی سابق گیاهان دارویی مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)
رسول هوشنگی – دانشجوی کارشناسی سابق گیاهان دارویی مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)

چکیده:

به منظور بررسی اثر تغذیه پایه مادری بر شاخصهای جوانه زنی بذر و درصد اسانس گیاه دارویی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) این تحقیق در سال ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقاتی البرز با استفاده از بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل مقادیرصفر (شاهد)، ۱۶۰ کیلو گرم کود اوره در هکتار، ۸۰ کیلو گرم کود اوره بعلاوه ۲۰ تن کود دامی در هکتار و ۱۰ تن کود دامی در هکتار بود. در مرحله گلدهی کامل سرشاخه های گلدار برداشت و پس از خشک کردن در سایه از طریق تقطیر با آب اسانس گیری به عمل آمد. در مرحله رسیدگی کامل، بذرها جمعآوری و در دمای ۲۲ درجه سانتیگراد شاخصهای جوانه زنی آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که به لحاظ شاخص جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر بین تیمارهای مختلف در سطح یک درصد و به لحاظ درصد اسانس و وزن خشک گیاهچه در سطح ۵ درصد اختلاف آماری وجود داشت. مقایسه میانگین تیمارها درصد اسانس نشان داد که شاهد با ۱/۲۰۶۷ درصد نسبت به سایر تیمارها بیشترین درصد اسانس را داشت و تیمار ۸۰ کیلو گرم کود اوره بعلاوه ۲۰ تن کود دامی در هکتار با ۰/۶۴ درصد حداقل درصد اسانس را داشت. شاخص جوانه زنی در ب ین تیمارهای شاهد، ۸۰ کیلو گرم کود اوره بعلاوه ۲۰ تن کود دامی در هکتار و ۱۰ تن کود دامی در هکتار اختلاف نداشت اما تیمار ۱۶۰ کیلو گرم کود اوره در هکتار با میانگین ۴/۴۲۶۷ نسبت به سایر تیمارها از شاخص جوانه زنی کمتری برخوردار بود. سرعت جوانهزنی تیمار ۱۶۰ کیلو گرم کود اوره در هکتار با میانگین ۶/۶۱۶۷ کمترین سرعت را داشته و بین بقیه تیمارها اختلاف وجود نداشت. مقایسه میانگین شاخص بنیه بذر نشان داد که بالاترین شاخص بنیه بذر متعلق به تیمار ۱۰ تن کود دامی در هکتار با میانگین ۰/۲۵۳۳ بود. مقایسه میانگین وزن خشک گیاهچهها نشان داد که بین تیمارهای شاهد، ۸۰ کیلو گرم کود اوره بعلاوه ۲۰ تن کود دامی در هکتارو ۱۰ تن کود دامی در هکتار اختلاف وجود نداشت اما تیمار ۱۶۰ کیلو گرم کود اوره در هکتار نسبت به بقیه تیمارها از وزن خشک کمتری برخوردار بود.