سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب
نورمحمد تربتی نژاد – استاد گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رضا ولی زاده – استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
سعید حسنی – استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات غنی سازی کاه زیره با اوره و ملاس بر برخی فراسنجه های خونی بره های پرواری نژاد کردی، آزمایشی با ۲۰ رأس بره نر در قالب مشاهدات تکرار در زمان با ۴ تیمار و ۵ تکرار انجام شد. طول دوره آزمایش ۸۴ روز بود و به علاوه ۲ هفته دوره عادت پذیری نیز در نظر گرفته شد. بره ها به ۴ گروه (تیمار) تقسیم شده و در باکس های انفرادی قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل: ۱) جیره حاوی ۲۰ درصد کاه گندم ۲) جیره حاوی ۲۰ درصد کاه زیره ۳) جیره حاوی ۲۰ درصد کاه گندم غنی شده و ۴) جیره حاوی ۲۰ درصد کاه زیره غنی شده بودند. خونگیری از بره ها در شروع و پایان آزمایش انجام شد. کاه غنی شده با اوره ملاس سبب افزایش سطح گلوکز سرم خون گردید که البته این اعداد از نظر آماری معنی دار نبودند (۰۵/۰p<). اگرچه سطح اوره و پروتئین کل خون نیز در تیمار های مصرف کننده کاه غنی شده بیشتر از تیمار های بدون عمل آوری بود ولی این سطوح در دامنه طبیعی بوده و اختلاف معنی داری بین تیمار ها مشاهده نگردید (۰۵/۰p<). بنابراین کاه زیره غنی شده با اوره و ملاس اثر نامطلوبی بر فراسنجه های خونی شامل گلوکز، اوره و پروتئین کل ندارد و از سوی دیگر می تواند ازت بیشتری را برای دام فراهم نماید.