سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان قائم مقامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
مرتضی موحدی فاضل – استادیاران دانشگاه زنجان
علیرضا واعظی –
فرید شکاری –

چکیده:

در این پژوهش اثر تغذیه سن گندم بر جذب ریشه ای نیتروژن توسط گندم در سال ۱۳۸۹ مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور سن های نر و ماده با تراکم های صفر، یک، دو و سه عدد به ازای هر بوته در دو مرحله رشدی گیاه شامل پنجه زنی و ساقه روی روی گندم رقم فلات قرار داده شد. این آزمایش هم برای سن های زمستان گذران و هم برای سن های نسل جدید انجام گرفت. نتایج آزمایش مربوط به حشرات نسل زمستان گذران نشان داد که مرحله فنولوژیکی گیاه و اثر متقابل جنسیت و تراکم سن ها در سطح ۰۱/۰ درصد و اثر متقابل مرحله فنولوژیکی گیاه و جنسیت سن ها و نیز اثر متقابل مرحله فنولوژیکی گیاه و تراکم سن ها در سطح ۵ درصد اختلاف معنی دار داشت. تغذیه سن های نسل جدید بر جذب نیتروژن گیاه اثر بیشتری داشت به نحوی که مرحله فنولوژیکی گیاه، جنسی سن ها و اثر متقابل جنسیت و تراکم سن ها در سطح ۰۱/۰ درصد، تراکم سن ها و اثر متقابل مرحله فنولوژیکی گیاه و تراکم سن ها در سطح ۵ درصد و نیز اثرات متقابل مرحله فنولوژیکی گیاه، جنسیت و تراکم سن ها در سطح ۱ درصد اختلاف معنی دار داشتند. تفاوت های مشاهده شده می تواند بیانگر وجود نوعی مقاومت القایی وابسته به تراکم و مرحله فنولوژیکی باشد.