سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حبیب اله حلاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
عباسعلی قیصری – استادیار گروه علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
شاهین اقبال سعید – استادیار گروه علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
امیرعلی بمانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر تغذیه جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف انرژی قابل سوخت وساز ( ۲۹۰۰ و ۲۷۰۰ کیلوکالری در کیلوگرم) و پروتئین خام (بالا، متوسط، پایین و بسیار پایین) بر خصوصیات و ترکیب شیمیایی لاشه و فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی در قالب یک طرحکاملا تصادفی به روش فاکتوریل ۲×۴ انجام گرفت. بدین ترتیب با وجود ۸ جیره آزمایشی تعداد ۱۶۰۰ قطعه بلدرچین ژاپنی به ۳۲ گروه ۵۰ قطعهایی تقسیم و هر ۴ گروه به طور تصادفی به یکی از جیر ه های آزمایشی اختصاص داده شدند. سطوح پروتئین بالا، متوسط، پایین و بسیار پایین برای دوره آغازین ( ۱۴ – ۰ روزگی) به ترتیب شامل ۲۶ ، ۲۴ ، ۲۲ و ۲۰ % بود. در هر سطح از انرژی، سطوح فوق برای دوره های رشد ( ۲۸ – ۱۵روزگی) به ترتیب به ۲۴ ، ۲۲ ، ۲۰ و ۱۸ % و برای دوره پایانی ( ۴۹ – ۲۹ روزگی) به ۲۲ ، ۲۰ ، ۱۸ و ۱۶ % کاهش یافت. در سن ۴۹ روزگی چهار قطعهپرنده از هر تکرار بطور تصادفی انتخاب و پس از انجام عمل خون گیری جهت بررسی راندمان لاشه و ترکیبات شیمیایی لاشه کشتار گردیدند.نتایج این آزمایش نشان داد که سطوح انرژی و پروتئین جیره غذایی اثر معنی داری بر درصد پروتئین، چربی و خاکستر لاشه، فراسنجه های خونی،درصد بازده لاشه و چربی محوطه بطنی نداشت، ولی افزایش انرژی جیره غذایی باعث کاهش عددی درصد پروتئین لاشه و افزایش درصد چربی لاشه گردید. همچنین با افزایش سطوح انرژی و پروتئین جیره غذایی راندمان لاشه بهبود یافت. در کل نتایج این پژوهش نشان داد که تغذیهبلدرچین ژاپنی در طی دوره های آغازین، رشد و پایانی با جیر ه های غذایی حاوی ۲۹۰۰ کیلوکالری در کیلوگرم انرژی قابل سوخت وساز وسطوح پروتئین بالا یا متوسط به منظور بهبود راندمان لاشه بلدرچین ژاپنی قابل توصیه می باشد