سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سجاد حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی و استادیاران گروه علوم باغبانی، پردیس ک
تکتم سادات تقوی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی و استادیاران گروه علوم باغبانی، پردیس ک
مجید عزیزی – دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
جواد هادیان – استادیار پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی تهر

چکیده:

ترخون گیاهی بوته ای، کوچک و پایا از خانواده Asteraceae می باشد که در صنایع غذایی برای معطر ساختن اغذیه و تهیه چاشنی ها استفاده می شود. به منظور بررسی تأثیر نیترات پتاسیم بر صفات مورفوژیک و درصد اسانس این گیاه، آزمایشی بصورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد بطوری که تیمار ها شامل ۴ سطح صفر (شاهد)، ۰/۵ و ۱ و ۲ درصد بودند. نتایج نشان داد که نیترات پتاسیم اثر معنی داری بر ارتفاع، وزن خشک و فاصله میانگره گیاه ترخون دارد. بالاترین میزان ارتفاع (۳۲/۳۵cm) ، وزن تر تک بوته (۲۴۱/۶۵g)، وزن خشک تک بوته (۸۰/۴۳g)، تعداد شاخه فرعی (۵۷/۹۴) مربوط به تیمار ۲% نیترات پتاسیم بود. در مورد میزان اسانس بالاترین درصد مربوط به تیمار ۱% نیترات پتاسیم بود هر چند اختلاف معنی داری بین تیمار ها مشاهده نشد.