سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نسرین صفیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محمدرضا نادری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
همایون دارخال – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات علوم آب و خاک استان اصفهان
مجید شمس – دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

با توجه به اینکه اکثر خاکهای استان اصفهان آهکی بوده و گزارشهای زیادی از کمبود عناصر غذائی کم مصرف (میکرو) وجود دارد، این تحقیق جهت بررسی اثرات تغذیه برگی عناصر میکرو بر رشد و عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ۳۰۲ در منطقه اصفهان اجرا گردید. در این بررسی ۹ تیمار کودی مختلف با غلظت های متفاوت به صورت محلول پاشی اعمال گردید. طرح در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. نتایج حاصله نشان داد اثر محلول پاشی بر تعداد دانه در ردیف، وزن هزاردانه و عملکرد معنی دار بود ولی بر تعداد ردیف در بلال، سرعت رشد محصول و سرعت اسیمیلاسیون خالص معنی دار نبود. بیشترین تعداد ردیف در بلال، دانه در ردیف و عملکرد مربوط به محلول پاشی با تیمار آهن + روی بود و بیشترین وزن هزار دانه مربوط به محلول پاشی با تیمار مس + منگنز بود. بیشترین و کمترین میانگین در سرعت رشد محصول و سرعت اسیمیلاسیون خالص به ترتیب مربوط به تیمار روی و آهن + روی + مس + منگنز بدون اختلاف معنی دار بود، همچنین بیشترین و کمترین میانگین در تعداد ردیف بلال به ترتیب مربوط به آهن + روی و آهن + روی + مس + منگنز بدون اختلاف معنی دار بود.