سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سمانه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی- گیاهان دارویی دانشکده کشاورزی دانشگاه
مجید عزیزی – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شاهی Lepidium sativum L. یکی از سبزیهایی است که مصرف آن در ایران مرسوم است. به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف و تعداد محلولپاشی نانوکود فارمکس بر ویژگی های رویشی شاهی، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی، با ۴ تکرار انجام گرفت. تیمارها شامل تعداد محلول پاشی (۰ و ۱ و ۲) و غلظت کود نانو (۰ و ۱ و ۳ و ml/L) بود. صفات اندازه گیری شده شامل ارتفاع بوته، وزن تر و خشک اندام های هوایی، سطح سبز، اندازه، تعداد و قطر برگ، اندازه دمبرگ، میزان کلروفیل b و a و میزان کل کلروفیل بود. نتایج نشان داد که یکبار محلولپاشی در طی دوره رویشی و غلظت ۲ در ۱۰۰۰ میلی لیتر مؤثرترین تیمار بود. با افزایش غلظت از صفر تا ۲ در هزار غلظت نانوکود فارمکس باعث افزایش تمام صفات مورد اندازه گیری به جز میزان کلروفیل b و کل کلروفیل شد و با افزایش بیشتر غلظت کود از میزان این صفات کاسته شد به طوریکه غلظت ۳ در ۱۰۰۰ باعث زرد شدن گیاهچه ها شد.